Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TECHWATCH BOOKS B.V.
 

Artikel 1: Definities


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Techwatch Books B.V. een koopovereenkomst heeft gesloten.
 2. Techwatch Books B.V.: uitgever, Techwatch Books B.V., gevestigd te Nijmegen, KvK-nummer 67655777, btw-nummer NL857113082B01
 3. Koopovereenkomst: de overeenkomst tussen Techwatch Books B.V. en klant betreffende een gekocht product door klant.
 4. Gekocht product: een product wat de klant heeft besteld bij en betaald aan Techwatch Books B.V..


Artikel 2: Algemeen

 
 1. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle koopovereenkomsten tussen Techwatch en de klant. Door het aangaan van een koopovereenkomst aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden.
 2. De rechten en/of plichten van de klant zijn niet over te dragen aan een derde, tenzij schriftelijk vooraf overeengekomen met Techwatch Books B.V..
 3. Indien achteraf blijkt dat de klant een koopaanvraag niet naar waarheid heeft ingevuld, zal Techwatch Books B.V. alsnog een factuur nasturen ter hoogte van het gekochte product dat wel van toepassing is.


Artikel 3: Aanbiedingen, aanbod en aanvaarding 

 
 1. De koopovereenkomst wordt via de website of per e-mail afgesloten.
 2. Techwatch Books B.V.  is zonder opgaaf van reden gerechtigd een verzoek tot het aangaan van een koopovereenkomst te weigeren.
 3. Afsluiten van een nieuwe koopovereenkomst kan gedurende het hele jaar.


Artikel 4: Prijsbeleid

 
 1. Op alle producten is het wettelijke geldende btw-tarief van toepassing. Productprijzen op de website zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
 2. Techwatch Books B.V. kan de prijzen van de producten jaarlijks eenzijdig aanpassen.
 3. Indien het adres waar de bezorging van het gekochte product dient plaats te vinden aanleiding geeft tot het maken van extra kosten, is Techwatch Books B.V.  gerechtigd deze kosten aan de klant in rekening te brengen. 


Artikel 5: Facturering en betaling

 
 1. De productprijs dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. De factuur wordt na versturing van het product opgemaakt.
 2. Betaling dient te geschieden binnen de gestelde betalingstermijn. Deze termijn loopt te allen tijde af op de dertigste (30e) dag na factuurdatum.
 3. Ieder product wordt door Techwatch Books B.V. afzonderlijk gefactureerd aan de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 4. Indien betalingsachterstand ontstaat, is Techwatch Books B.V. gerechtigd (verdere) ontvangst van producten op te schorten. Opschorting van het verzenden van de producten zal nimmer tot gevolg hebben dat de klant ontheven is van zijn contractuele (betalings)verplichtingen.
 5. Het uitblijven van een factuur als bedoeld in artikel 5.1 of 5.2 leidt niet tot verval van enig recht. Techwatch Books B.V. mag binnen twaalf (12) maanden na toezending van de factuur aan de klant, ongeacht of de factuur reeds is voldaan, onjuistheden of andere gebreken in de factuur herstellen, en de factuur conform debiteren of crediteren.


Artikel 6: Bezorging en adressering 

 
 1. Techwatch Books B.V. is niet verantwoordelijk voor het foutief invullen van het bestelformulier. Wanneer dat blijkt dat door het onjuist invullen van gegevens door de klant het gekochte product niet correct wordt bezorgd, is Techwatch Books B.V hiervoor niet aansprakelijk te stellen.
 2. Techwatch Books B.V. doet zijn uiterste best om het bestelde product zo snel mogelijk na bestelling te leveren. Indien het product door overmacht niet correct kan worden bezorgd, kan Techwatch Books B.V. hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 3. Klachten met betrekking tot de bezorging geven de klant niet het recht de betaling van de verschuldigde producten geheel of gedeeltelijk op te schorten.
 4. Techwatch Books B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade die de klant lijdt of zou kunnen lijden door het niet dan wel niet tijdig bezorgen van de gekochte producten.
 5. De klant heeft geen recht op restitutie van het betaalde bedrag van de gekochte producten indien de producten niet door Techwatch Books B.V. of betreffende verzendhuis wordt bezorgd als gevolg van een overmachtsituatie die levering onmogelijk maakt.
 6. Onjuistheden in de adressering of de naamsvermelding van de klant dienen zo spoedig mogelijk aan Techwatch Books B.V. gemeld te worden.


Artikel 7: Wet Bescherming Persoonsgegevens

 
 1. De door de klant aan Techwatch Books B.V. verstrekte (persoons)gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand, dat wordt aangewend voor de uitvoering van de koopovereenkomst, alsmede voor het inlichten van de klant over relevante diensten en producten van Techwatch Books B.V., of door Techwatch Books B.V. zorgvuldig geselecteerde derden. Een en ander zal in overeenstemming gebeuren met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 
 

PRIVACY STATEMENT EN COOKIEBELEID


U bezoekt een website die deel uitmaakt van het online netwerk van Techwatch Books B.V.. Op al zijn websites zijn dit privacy statement en cookiebeleid van toepassing.


Privacy statement


Voor ons privacy statement verwijzen wij u naar de Privacyverklaring van Techwatch.

Wijziging van Privacy Statement
Techwatch Books B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Techwatch Books B.V. adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken omte zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.
 

Cookies


De websites van Techwatch Books B.V. maken gebruik van cookies en web statistieken. Dat doen we om te kijken hoe een bezoeker de site gebruikt en indien nodig, om de website en inhoud aan te passen. Op de website van Techwatch Books B.V. wordt gebruik gemaakt van de volgende soorten cookies:
 • Cookies voor statistische doeleinden. We gebruiken Google-analytics om de bezoekcijfers te kunnen analyseren en de website aan te passen aan de gebruiker.
 • Cookies voor sociale media. Websites als Twitter, Facebook en LinkedIn maken gebruik van cookies. Deze websites kunnen met cookies analyseren hoe hun diensten het doen op andere websites.
 • Cookies voor de functionele werking van de site. Bijvoorbeeld voor het onthouden van de inloggegevens wordt gebruik gemaakt van cookies.

Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kunt u cookies eenvoudig uitzetten via uw browser. Hoe dit moet, kunt u terugvinden in de help-functie van uw browser.


Nieuwbrieven


Techwatch Books B.V. verstuurt periodiek nieuwsbrieven aan personen die dat op prijs stellen. Mocht u de nieuwsbrieven willen ontvangen, dan kunt u zich daarvoor aanmelden op de website. Met uw aanmelding geeft u Techwatch Books B.V. toestemming om u per e-mail nieuwsbrieven toe te zenden. Als u deze nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen, kunt u zichzelf uitschrijven via een link in de desbetreffende e-mail.
 

Webshop


Indien u iets in onze webshop bestelt, worden uw bestelling, persoonsgegevens en bijvoorbeeld rekeningnummer via een beveiligde pagina verstuurd, waardoor anderen uw gegevens niet kunnen inzien. Noodzakelijke informatie als bedrag, valuta en betaalmethode worden opgeslagen. Aanvullende informatie als voornaam, achternaam en NAW-gegevens worden alleen gebruikt indien nodig voor de verwerking van de betaling.
Naast deze klantgegevens, worden ook bij een bankoverschrijving de rekeninggegevens separaat opgeslagen bij de payment provider. Dit is noodzakelijk om namens Techwatch Books B.V. ook een terugboeking te kunnen faciliteren. Deze gegevens zijn opgeslagen in de database en niet zichtbaar voor Techwatch Books B.V.. Tenslotte wordt tevens het IP-adres vastgelegd en mogelijk gebruikt voor anti-fraude doeleinden.
Vanuit de payment provider zullen alle gegevens vertrouwelijk worden behandeld. De gegevens die aanwezig zijn in de database, zullen op geen enkele manier aan derde partijen worden verkocht of verhuurd.
Door de afhandeling van de betaling worden alleen de noodzakelijke gegevens aan de financiële instelling verstrekt. Dit wordt altijd gedaan volgens de veiligheidsvoorschriften en protocollen die hiervoor gesteld zijn door de betreffende financiële instelling, zoals een https:// verbinding.
 

HET HERROEPINGSRECHT


U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de koopovereenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail te sturen via boeken@techwatch.nl, met daarin het ingevulde modeltekst voor herroeping (zie hieronder). Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen.

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.


Terugbetaling


Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen tien dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 24,00 zullen bedragen (voor internationale terugzendingen vanuit landen buiten Europa).


Uitsluiting herroepingsrecht


Het herroepingsrecht is uitgesloten voor zakelijke klanten.


Modeltekst voor herroeping


(onderstaande tekst alleen invullen en terugzenden naar boeken@techwatch.nl als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan Techwatch Books B.V.
Kerkenbos 1001
6546 BB Nijmegen
boeken@techwatch.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende:
 • de verkoop van de volgende goederen:
 • de levering van de volgende digitale inhoud:
 • de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:
Besteld op* / Ontvangen op*:

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is